Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Medantlers s.c. I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca – Medantlers spółka cywilna Stefan Pytel Wojciech Pytel z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 112B 90-508, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem XX , NIP: 7272859734, REGON: 522298857

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://medantlers.pl

3. Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia Usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza interaktywnego dostępnego w Sklepie.

7. Usługi dodatkowe – usługi dostępne w Sklepie, nie będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną, w szczególności usługa ozdobnego pakowania, które Klient może zamówić wyłącznie wtedy gdy jednocześnie dokonuje Zamówienia Towaru.

8. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

9. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie https://medantlers.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych Regulaminem.

10. Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

11. Konto – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

12. Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji.

13. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji.

14. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia Usług dodatkowych w Sklepie oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady:
a) świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta Klienta oraz umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego formularza Zamówienia,

b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie oraz Usług dodatkowych świadczonych przez Sprzedawcę przy okazji sprzedaży.

2.         Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.         Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

4.         Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5.         Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.         Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują koszty transportu. Koszt transportu wskazany zostanie przez wybraną firmę kurierską

7.         Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

8.         Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

9.         W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub tej usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

10. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym, konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

11. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

§ 3 TRANSAKCJA

1.         Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

2.         Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3.         Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartami płatniczymi): Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”): Blue Media (świadczonych przez Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot).

2) gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera, zgodnie z systemem zaproponowanym przez firmę kurierską

5. Sprzedawca nie akceptuje przelewów tradycyjnych, w związku z czym Klient nie zostanie poinformowany o numerze rachunku bankowego dla dokonania takiego przelewu (np. na poczcie).

6. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez wskazanie go w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.

7. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie 3 dni Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę.

§ 4 DOSTAWA

1.         Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

2.         Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych i wynosi do 5 dni.  Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego.

3.         Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

4.         Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

5.         W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.

6.         Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.         Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

2.         W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu drogą pocztową na adres ul. Gdańska 112B, 90-508 Łódź. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest dołączany przez sprzedającego do zamówienia. Może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres biuro@medantlers.pl, który jest dostępny pod adresem https://medantlers.pl/zwroty-i-reklamacje/ . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost. Wzór oświadczenia dołączony kupujący znajdzie w każdej przesyłce z zamówieniem

3.         W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.         Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

5.         Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

6.         Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.         Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

8.         W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

9.         Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 8 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

10.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

11.       Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sklep internetowy wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres e-mail Kupującego podany przy zakupie

12.       Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

13.       Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 6 Reklamacje i zwroty

1.         Jeżeli Kupujący jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 KC):

a)         w przypadku braku zgodności towaru z umową, może żądać doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę,

b)         Kupujący może żądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

            – Sprzedawca odmówi wykonania naprawy lub wymiany,

            – Sprzedawca nie wykona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie,

            – pomimo naprawy lub wymiany wciąż występuje brak zgodności towaru z umową,

            – brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnione jest pominięcie naprawy lub wymiany.

2.         Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, w przypadku gdy towar posiada wady fizyczne lub prawne, może żądać naprawy towaru, wymiany towaru, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy poprzez złożenie Sprzedającemu reklamacji z tytułu rękojmi za wady.

3.         W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien niezwłocznie przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@medantlers.pl oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie pod numerem +48 883 460 662. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

4.         W przypadku żądania przez Kupującego wymiany lub naprawy wadliwego towaru, Kupujący jest zobowiązany przesłać towar na adres: ul. Gdańska 112B, 90-508 Łódź, lub do paczkomatu LOD429 w przypadku korzystania z usługi INPOST paczkomaty, w ciągu 7 dni od daty przyjęcia reklamacji. Transport reklamowanych towarów odbywa się na koszt Sklepu za pośrednictwem wybranej przez Sklep firmy kurierskiej, która zostanie wcześniej przez niego skierowana pod wyznaczony przez Kupującego adres. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.         W przypadku odstąpienia od umowy i uznania całkowitego lub częściowego uznania reklamacji, Kupujący jest zobowiązany przesłać towar na adres: ul. Gdańska 112B, 90-508 Łódź, lub do paczkomatu LOD429 w przypadku korzystania z usługi INPOST paczkomaty, w ciągu 7 dni od daty przyjęcia reklamacji. Sprzedający zwróci Kupującemu koszt wysyłki zwrotnej wraz ze zwrotem za zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu.

6.         Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać na adres e-mail biuro@medantlers.pl.

7.         Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

8.         Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

§ 7 Karty podarunkowe

1. Sklep internetowy umożliwia zakup voucherów w formie karty podarunkowej fizycznej lub elektronicznej.

2. Oferowane przez sklep internetowy vouchery mają swoją wartość do wykorzystania, która jest kwotą, do wysokości której klient może nabyć produkty lub wartość procentową, o którą może zostać pomniejszona kwota zamówienia w przypadku skorzystania z vouchera

3. Oferowane przez sklep internetowy vouchery są ważne 3 miesięce.

4. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne i nie podlega zwrotowi w przypadku upływu terminu ważności.

5. W przypadku, gdy wartość zakupu jest wyższa niż wartość do wykorzystania vouchera, kupujący jest zobowiązany do pokrycia różnicy za pośrednictwem usługi płatniczej

6. W przypadku, gdy wartość zakupu jest niższa niż wartość do wykorzystania vouchera, kupujący ma możliwość ponownego skorzystania z vouchera wykorzystując pozostałą kwotę.

7. W przypadku uznania reklamacji towarów zakupionych przy użyciu vouchera, klientowi zostanie wydany nowy voucher o wartości równej w uznanej reklamacji.

8. Chcąc skorzystać z vouchera należy wpisać kod umieszczony w jego centralnej części na stronie Sklepu, w miejscu podpisanym „Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.         Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej nie stanowi podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.

2.         Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3.         Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Medantlers s.c. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

4.         Sklep internetowy informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce BlueMedia – spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Blue Media S. A.

5.         Sklep internetowy informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez sklep internetowy dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

7.         Sklep internetowy szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://medantlers.pl/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

8.         Sklep internetowy informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez sklep internetowy dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

9.         W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287)

11.       Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

12.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

13.       Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://medantlers.pl/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby ul. Gdańska 112B, 90-508 Łódź

10%

zniżki od zespołu Doktora Jelenia specjalnie dla Ciebie 🎁

Zapisz się, żeby dostać rabat na pierwsze zakupy oraz otrzymywać w przyszłości informacje o nowych produktach i promocjach!

Nie będziemy wysyłać spamu! Przeczytaj naszą Politykę prywatności, żeby dowiedzieć się, co będziesz od nas otrzymywać.

🚨Darmowa wysyłka od 199 PLN🚨

KURIER | PACZKOMATY | ZA POBRANIEM

Shopping Cart
Dołącz do listy Podaj swój adres E-Mail, a my damy znać, jak tylko produkt będzie z powrotem dostępny